Cele statutowe

STATUT
Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Aktywizacji Seniorów LUDWISIA”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 18 listopada 2016 r. przez Justynę Muszyńską urodzoną 18.08.1978 r. w Świdnicy zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Anną Pikuła-Szuba w Kancelarii Notarialnej Natalia Łyszczak Anna Pikuła-Szuba spółka cywilna we Wrocławiu przy ul. E. Horbaczewskiego nr 4-6 lok. 50.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016r., poz. 40) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Sądem rejestrowym właściwym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS.
4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą.
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
5. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może założyć działalność gospodarczą.

§3

1. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa, a czas jej trwania jest nieoznaczony.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§4

1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę oraz znakiem graficzno – słownym z nazwą Fundacji (logiem).
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CEL I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
§5

Celem statutowym Fundacji jest:
1. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie aktywizacji osób starszych, w tym w ramach prowadzonych dziennych i całodobowych domów opieki, w ramach warsztatów terapii zajęciowej i umysłowej, a także rehabilitacji indywidualnych, i grupowych oraz w ramach innych form wsparcia;
2. zapewnienie opieki osobom starszym w ośrodkach dziennego i całodobowego pobytu dla osób starszych, w tym w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach wsparcia socjalnego, dziennych domach seniora, klubach seniora i domach pomocy społecznej;
3. organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla osób starszych;
4. udzielanie pomocy osobom starszym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, przede wszystkim osobom starszym o niskich dochodach, chorym, samotnym i niepełnosprawnym;
5. niesienie pomocy osobom starszym zagrożonym wykluczeniem społecznym;
6. prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia osób starszych;
7. zapewnienie opieki osobom starszym w ich miejscu zamieszkania, w tym pomoc w czynnościach życia codziennego, pomoc w zakupach odzieży, żywności, pomoc w utrzymaniu czystości;
8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku senioralnym;
9. propagowanie idei wolontariatu;
10. współpraca ze szkołami pedagogicznymi i medycznymi w zakresie praktyk i staży zawodowych;
11. organizowanie wystaw i kiermaszy, prezentujących efekty pracy Fundacji;
12. prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności skierowana do osób starszych;
13. promocja uczenia się przez całe życie.

§6

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez podejmowanie działalności w następującym zakresie:
1. prowadzenie placówek, zapewniających opiekę osobom starszym, w tym dziennych i całodobowych domów seniora, klubów seniora oraz prowadzenie innych form opieki nad osobami starszymi;
2. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w pkt. 1 §6 – w zakresie celu Fundacji;
3. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w pkt.1 §6;
4. finansowanie pobytu seniorów w placówkach, oferujących opiekę nad osobami starszymi, w tym w dziennych i całodobowych domach seniora, klubach seniora oraz finansowanie innych form opieki nad osobami starszymi;
5. zapewnienie osobom w podeszłym wieku transportu do ośrodków dziennego i całodobowego pobytu, a także do instytucji kulturalnych i innych placówek, organizujących zajęcia dla seniorów;
6. prowadzenie terapii zajęciowej, terapii umysłowej i terapii logopedycznej oraz innych terapii, aktywizujących Seniorów i poprawiających sprawność fizyczną i umysłową osób starszych;
7. organizowanie spotkań, koncertów, pokazów, wystaw, kiermaszy, konkursów, akcji w przestrzeni publicznej, wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz innych imprez i wydarzeń kulturalnych, których celem jest realizacja działań statutowych;
8. organizowanie szkoleń, konferencji, zajęć edukacyjnych oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy;
9. organizowanie akcji pomocy osobom starszym z udziałem innych podmiotów;
10. działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób starszych oraz kształtowanie postaw sprzyjających społecznej integracji tych osób i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu;
11. organizowanie czasu wolnego, wycieczek oraz innych form aktywności dla osób starszych, w tym organizowanie turnusów rekreacyjnych, wyjść do kina, teatru, filharmonii, muzeów, aquaparku i innych instytucji, oferujących zajęcia dla Seniorów;
12. promowanie i organizowanie wolontariatu;
13. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji dziennych i całodobowych domów opieki nad osobami starszymi oraz klubów seniora;
14. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych;
15. finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób starszych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
16. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
17. współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu pozyskiwania środków na realizacje celów Fundacji;
18. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji;
19. współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi, które mogą wspierać realizację celów Fundacji;
20. współpraca z uczelniami, szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi i innymi organizacjami, realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji;
21. przygotowywanie projektów, udział w projektach partnerskich, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym szczególnie europejskich;
22. organizowanie zbiórek publicznych, aukcji i licytacji, w tym elektronicznych oraz innych akcji sprzedaży przedmiotów i usług wykonanych bądź świadczonych przez podopiecznych Fundacji oraz inne osoby uczestniczące w akcjach i działaniach podejmowanych przez Fundację, a także organizowanie imprez o charakterze dobroczynnym z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków materialnych na realizację celów statutowych Fundacji;
23. pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb socjalno-bytowych osób starszych poprzez organizowanie zbiórek żywności, odzieży, artykułów higienicznych oraz innych niezbędnych środków rzeczowych;
24. pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów Fundacji;
25. podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji.

§7

Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa uchwała Zarządu Fundacji.

§8

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej w przyszłości przez Fundację Fundator przeznacza kwotę pieniężną 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym Jej majątkiem.

§10

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
2. dochodów z praw majątkowych;
3. darowizn, spadków, zapisów (w tym zapisy zwykłe i windykacyjne) krajowe i zagraniczne;
4. dotacji i subwencji oraz grantów od osób prawnych krajowych i zagranicznych;
5. dotacji z budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
6. dochodów ze zbiórek publicznych, loterii, kiermaszów, aukcji i licytacji oraz innych imprez publicznych;
7. dochodów z majątku Fundacji,
8. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
9. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
10. wpłat 1% podatku od podatników;
11. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§11

1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.

§12

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§13

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§14

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§15

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych, w tym także na działalność operacyjną Fundacji.

§16

Fundacja może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI
§17

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
3. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Fundator – Pani Justyna Muszyńska pełniąc funkcję Prezesa Fundacji.
4. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, a w przypadku Zarządu wieloosobowego także Wiceprezes oraz Sekretarz Zarządu.
5. Fundator Fundacji powołuje Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz Sekretarza Zarządu Fundacji.
6. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jedynie domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych oraz udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością, w tym kosztów podróży.
7. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
8. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
9. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Zarząd, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie w sposób tajny przez pozostałych członków Zarządu. W takim głosowaniu nie bierze udziału osoba, której dotyczy procedura odwołania.
10. Przyczynami odwołania mogą być:
– uchybienia w pełnieniu obowiązków,
– istotne naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
– złożenie rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Prezesa Fundacji,
– utrata praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
– działanie na szkodę Fundacji, w tym także nienależyte wykonywanie obowiązków członka Zarządu,
– choroby, powodujące trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
– śmierć członka.

§18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
– kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
– realizacja celów statutowych,
– uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
– uchwalanie regulaminów,
– zarządzanie majątkiem Fundacji,
– zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
– podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
– podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji fundacji,
– współpraca z partnerami krajowymi i międzynarodowymi.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Statucie.
6. W razie równej liczby głosów za i przeciw decydujący głos ma Prezes, bądź w razie jego nieobecności Wiceprezes.
7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest uprawniony samodzielnie każdy członek Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§20

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
2. Do wprowadzenia zmian w Statucie wymagana jest jednomyślna uchwała Zarządu, podjęta w obecności wszystkich członków Zarządu.
3. Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie. Zmiana statutu może obejmować również powoływanie nowych organów Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§21

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarządu Fundacji.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd. Likwidator ma prawa Zarządu Fundacji.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub innych podmiotów o zbliżonych celach, wskazanej przez Prezesa Fundacji.

Justyna Muszyńska – Fundator

Wrocław, 26 stycznia 2017 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s